Badania Okresowe na własny koszt pracownika


Widzisz archiwalną wersję tematu "Badania Okresowe na własny koszt pracownika" z forum www.bhp.nazwa.pl/forumbhp/forum/


pawcich - 3 Kwiecień 2008, 14:22

Mam mały problem

U mnie firma ma parę oddziałów poza miejscowością macierzystą. Pracownicy aby wykonac badania muszą przyjechać do innego miasta gdzie moja firma ma podpisaną umowę z Medycyną Parcy, ale znaleźli się i tacy co stwierdzili że za własne pieniądze zorbią sobie badania na miejscu w dowolnie przez siebie wybranej Medycynie Pracy!
Czy pracodawca może zaakceptować taką zdolność do pracy (żaden PIP nie zarzuci że zaświadczenie nie pochodzi od Medycyny Pracy z którą Zakład Pracy ma podpisaną umowę)
napiszcie swoje doświadczenia, może jakaś podstawa prawna ?

ewania - 3 Kwiecień 2008, 14:46

prawo.pracy.pl

Opublikowane: 09.09.2006 | Zaktualizowane: 01.02.2008

Autor: Tadeusz Nycz

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników w aspekcie obowiązków pracodawcy i pracownika oraz skutków prawnych wynikających z niedopełnienia tych obowiązków.

Zgodnie z art. 229 § 4 K.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Odpowiedzialnym za zapewnienie istnienia takiego orzeczenia lekarskiego jest pracodawca, który w razie stwierdzenia braku stosownego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego do tego lekarza ponosi odpowiedzialność za wykroczenie z art. 283 § 1 K.p. zagrożone grzywną do 30.000.- zł.

Obowiązkiem pracownika, zgodnie z art. 211 pkt 5 K.p. jest poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz innym zaleconym przez lekarza badaniom i stosowanie się do zaleceń lekarskich.

W dniu 30 maja 1996 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. Nr 69, poz. 332,z późn. zm. oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451.

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych precyzują wskazówki metodyczne stanowiące załącznik Nr 1 do rozporządzenia, które w szczególności określają dla danego czynnika szkodliwego lub uciążliwego rodzaj badań wstępnych i okresowych, oraz częstotliwość tych ostatnich.

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne), może poszerzyć zakres badania a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to wynika z zał. Nr 1 do rozporządzenia. Oznacza to, że lekarz nie jest uprawniony do wydłużenia przewidzianego terminu badania – jak to mógł zrobić dotychczas.

Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań powinno się opierać między innymi na ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. Z tego względu bardzo istotne znaczenie odgrywa treść skierowania na badanie profilaktyczne, które wystawia pracodawca.

Skierowanie takie powinno zawierać (§ 4 rozporządzenia):

● określenie rodzaju badania profilaktycznego,

● stanowisko, na którym pracownik jest lub ma być zatrudniony, z możliwo­ścią podania kilku wariantów stanowisk,

● informację o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Normodawca dodaje, iż wskazane jest, aby lekarz uzupełnił te informacje własnymi spostrzeżeniami z dokonanej wizytacji stanowisk pracy (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Lekarz uprawniony do wykonywania omawianych czynności winien posługiwać się pieczęcią o wzorze określonym w zał. nr 6 do rozporządzenia. Jest to informacja ważna dla pracodawcy, ponieważ czynności podejmowane przez lekarzy nieuprawnionych nie są honorowane.

Oznacza to sytuację taką, jakby badania czy też inne wymogi nie były spełnione, nie wyłączając w tym przypadku odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenie z art. 283 § 1 K.p.

Lekarz nieuprawniony, dokonujący czynności z omawianego zakresu, przekracza swe zawodowe uprawnienia i dopuszcza się wykroczenia z art. 59 Kodeksu wykroczeń, zagrożonego karą grzywny do 5.000 zł.

Rozporządzenie z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników....., nie narusza przepisów dotyczących badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy i pracowników:

1) zatrudnionych na polskich statkach morskich,

2) dla których orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnień do wykonywania określonego zawodu lub czynności,

3) dla których jest to konieczne ze względów sanitarnoepidemiologicznych,

4) skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Powyższy zapis oznacza że osoby te niezależnie od badań wynikających z przepisów szczególnych, podlegają również badaniom profilaktycznym, o których mowa w art. 229 K.p. i przepisie wykonawczym. Zakres badań profilaktycznych będzie uwarunkowany celowościowo.

Dla każdego pracodawcy ważna jest taka informacja, że wszyscy pracownicy podlegają badaniom profilaktycznym, na zasadach określonych w omawianym rozporządzeniu. Wobec tego, jeżeli konkretny pracownik posiada np. książeczkę badań dla celów sanitarnoepidemiologicznych, to niezależnie od tego, przed dopuszczeniem takiego pracownika do pracy, pracodawca musi poddać go badaniu wstępnemu, przy zachowaniu zasad wynikających z rozporządzenia, a następnie poddawać badaniom okresowym, czy kontrolnym.

Zaświadczenia lekarskie wydawane są w trybie i według wzoru określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 65, poz. 741.

Przy czym, w razie ubezpieczenia z dwóch lub więcej tytułów wystawiana jest, na wniosek ubezpieczonego, odpowiednia liczba zaświadczeń.

W dniu 27 czerwca 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o służbie medycyny pracy, Dz. U. Nr 96, poz. 593, z późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, utworzono służbę medycyny pracy, którą stanowią: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych przydatnych do wykonywania tych zadań.

Zgodnie z art. 12 ustawy, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej (między innymi), przez pracodawców z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Z przepisów cytowanej ustawy wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami. Forma takiej umowy ma być zlecenie, gdyż ustawodawca w art. 12 ust. 3 nazywa pracodawcę zleceniodawcą.

Obowiązki zapisane w art. 229 K.p. obciążają, w pierwszym rzędzie, pracodawcę. Do jego powinności należy skierowanie pracownika na wstępne, okresowe czy kontrolne badania lekarskie. Pracownik winien jedynie poddać się tym badaniom i w następstwie ich przeprowadzenia, przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie określające zdolność albo brak zdolności do wykonywania danej pracy.

W praktyce zdarza się, że pracodawcy bezprawnie, czyli bez uprzedniego skierowania na badania, wymagają od pracownika przedstawienia orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy np. w razie długotrwałej choroby przekraczającej 30 dni.

Tymczasem w momencie stawienia się pracownika do pracy po zakończonej chorobie, pracodawca obowiązany jest wystawić mu skierowanie na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu, przeprowadzanemu oczywiście na koszt pracodawcy i przedstawić zaświadczenie lekarskie (por. wyrok SN z 21.09.2001 r. I PKN 639/00, OSNP 2003/17/415).

Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 K.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której pracownik ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika (por. wyrok SN z 18.12.2002 r. I PKN 44/02, OSNP wkładka 2003/6/5).

Legitymowanie się wynikami specjalistycznych badań, stwierdzających zdolność do wykonywania określonego zawodu lub czynności, nie zwalnia z obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 229 § 1 K.p. (por. wyrok NSA z 7.11.2002 r. S.A. 3558/01, Prawo Pracy 2003/3/38).

Dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach w rozumieniu art. 229 § 4 K.p., może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej (por. wyrok SN z 17.11.2000 r. UKN 49/00, OSNP 2002/11/275 – chociaż wyrok ten został wydany przed wejściem obecnej ustawy wypadkowej z 2002 r. , to jednak zachował aktualność).

W stosunku do pracownika który nie poddaje się profilaktycznym badaniom lekarskim, pomimo prawidłowego postępowania w tym zakresie przez pracodawcę, może być stosowana odpowiedzialność porządkowa.

Pracodawca nie dopuszczając do pracy takiego pracownika, za okres niewykonywania pracy nie wypłaca wynagrodzenia. Zawinione zachowanie pracownika może być potraktowane nawet jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika z konsekwencją rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 K.p.
ewania - 3 Kwiecień 2008, 14:50

Czyli:
Badanie zostaje wykonane na podstawie SKIEROWANIA, ktore zawiera to, co zawierać powinno.
Skierowanie pracodawca wystawia do lekarza, z ktorym zawarł uprzednio stosowną umowę (a nie do jakiegokolwiek lekarza medycyny pracy).

Z tego wlasnie wynika obowiązek wykonywania badan u konkretnego lekarza.

Poza tym - z przepisów wynika, ze badania wykonywane są na koszt pracodawcy (a nie pracownika).
Poza tym - myslę sobie, że nie są to przecież chyba przypadki masowe, takie badania kontrolne?
A moze rozważyć zawarcie umów z lekarzami medycyny pracy w miejscowościach gdzie jest większe skupisko pracowników? Przeciez zawarcie umowy nic nie kosztuje a płaci się tylko za wykonane badania, oszczędzając jednocześnie na należnościach z tytułu podórży służbowej pracowników na badania i nazad...
A jeśli i ten pomysł odpada, wtedy...... Trudno - niech jeżdżą.
Jatoten - 3 Kwiecień 2008, 20:40

USTAWA
z 27 czerwca 1997 r.

o służbie medycyny pracy.
(t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317)

Art. 12 [Umowa o świadczenia zdrowotne] 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, w myśl art. 5 ust. 2, zwany dalej "zleceniodawcą", z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej "zleceniobiorcą".

2. Umowa powinna określać w szczególności:
1) strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy,

2) zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia zleceniodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, niniejszej ustawy i przepisów wydanych na ich podstawie,

3) warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądą nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych,

4) sposób kontrolowania przez zleceniodawcę wykonywania postanowień umowy,

5) obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy dotyczące:

a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,

b) zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,

c) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,

d) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia,

6) wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych,

7) dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z art. 14,

okres, na który została zawarta umowa, z tym że okres ten nie może być krótszy niż rok,

9) sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

10) tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy, zwłaszcza w przypadku uchybień stwierdzonych w trybie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2.

3. Realizacja zadań służby medycyny pracy, określonych w trybie art. 9 ust. 4, przez osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3, następuje na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 13 [Wybór jednostki służby przez zleceniodawcę] Zleceniodawca, działając w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, ma prawo wyboru podstawowej jednostki służby medycyny pracy.Zgodnie z powższym muszę się zgodzić z Ewaniom, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by zawrzeć umówy odrębne zamiast jednej ogólnoowocowej. Ja sobie tak radzę z terenowymi jednostkami bo inaczej byłby okropny wiatr w ojczyżnie.

eMKa - 4 Kwiecień 2008, 17:31

Nawet jak nie będzie zawartej umowy z lekarzem gdzieś tam daleko, to nie bedzie można zakwestionować badań zrobionych przez uprawnionego do takich badań lekarza profilaktyka na podstawie np. przesłanego pocztą odpowiedniego skierowania na badanie i wystawieniu rachunku za te badania na pracodawcę. Lekarz, z którym dany pracodawca ma podpisaną umowę napewno nie pojedzie na obejrzenie środowiska pracy w przeciwna stronę kraju (chyba, że to jest np. Zakopane i w zimie na narty, lub Ustaka, Międzyzdroje w środku lata).
Zuźka - 6 Kwiecień 2008, 08:43

Przeciez zawarcie umowy nic nie kosztuje a płaci się tylko za wykonane badania,zdarza się, że płaci się określoną kwotę co miesiąc + dodatkowo za badania.
piotrek01 - 6 Kwiecień 2008, 09:59


Zuźka - 6 Kwiecień 2008, 10:09

kilkadziesiąt złotych miesięcznie................. abonamentszkolenie w dziedzinie BHP dla pracowników służby BHP
Procedura/instr higieny osobistej pracowników i ochrony zd..
Karta wypadku przy pracy dla osób niebędących pracownikami
Przeprowadzenie instr. stan. przez pracownika BHP
Co zrobić gdzy pracownik nie chce zgłaszać wypadku?
Pracownik Działu Finansowo-Księgowego w Zamku Królewskim
szkolenie pracowników przy pracach z PCB
  • opis;obrazu;na;angielski
  • pienisty metny mocz
  • milord tlumaczenie
  • zludzenia optyczne opis
  • teksty piosenek uniatowski kocham cie
  • Zbiór wiadomości z grup dyskusyjnych ; Start